Multiculturaliteit

"Multiculturaliteit: hoe kan de samenleving het aan?"

Denkersprogramma | Jaargang 2017
Klasse Menswetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Multiculturaliteit

Jaak Billiet
Frank Bovenkerk
Herman De Dijn
Inez Dua
Freddy Dumortier
Marie-Claire Foblets
Godelieve Laureys
Ron Lesthaeghe
Koen Matthys
Batja Mesquita
Tariq Modood
Karel Velle
Kristiaan Versluys
Jan Wouters

Activiteiten 

De Klasse van de Menswetenschappen heeft, onder leiding van Marie-Claire Foblets, Ron Lesthaeghe en Koenraad Matthijs, het initiatief genomen om voor 2017 een Denkersprogramma te ontwikkelen rond het thema MULTICULTURALISM: How can society deal with it?

Hiermee neemt de KVAB een brandend actueel en bijzonder geladen onderwerp als studieobject. Deze problematiek situeert zich tegen de achtergrond van een demografisch steeds meer heterogene westerse wereld, in het bijzonder in Europa sinds de dekolonisatie. De steden van Frankrijk, Nederland, Engeland, Spanje en Portugal toonden reeds een etnisch meer gevarieerde bevolking in de jaren ’60. Bij ons bleef dit aanvankelijk beperkt tot Brussel en enkele geïndustrialiseerde regio’s. Later kwamen er nieuwe facetten bij door de opeenvolgende migratiestromen en recentelijk door de vluchtelingenstroom. De diversiteit werd steeds complexer, o.a. door de toenemende mobiliteit en de globalisering van de media. Aspecten zoals radicalisering zowel bij delen van de Islamitische jeugd als bij de autochtone bevolking werken polariserend. Het streven naar een inclusieve maatschappij komt steeds meer onder druk. 

In de Klasse van de Menswetenschappen zitten meerdere specialisten die vanuit verschillende  invalshoeken diversiteit en multiculturaliteit bestuderen: sociologen, demografen, politicologen, juristen, sociale en culturele psychologen en taalkundigen. Daarnaast kunnen  ook onderzoekers uit disciplines die er schijnbaar verder van afstaan een bijdrage leveren, zoals economen, filosofen en historici. Allen zijn ze verbonden aan interdisciplinaire  onderzoeksgroepen van onze universiteiten. Marie-Claire Foblets, Ron Lesthaeghe en Koen Matthijs zijn in het bijzonder bij dit programma betrokken. Als buitenlandse experten zijn de professoren Tariq Modood en Frank Bovenkerk uitgenodigd om over dit onderwerp te reflecteren. 

Het programma focust op meervoudige identiteiten in conflict en in harmonie en neemt daarbij volgende twee deelaspecten onder de loep: Multiculturalisme in scholen en Culturele diversiteit in criminaliteit

English

Multiculturality: How can Society deal with it?

The programme, initiated by the Class of the Human Sciences, aims to initiate a reflection on the subject of multiculturalism as a mode of political accommodation of minorities formed by immigration into Belgium (and Flanders in particular) as well as of the majority population. The subject will be dealt with on two levels: (political) theory and the problems of practice. Its aim is to lead to solving concrete social and political problems.
The general theme of study is: Multiple Identities in Conflict and/or Harmony

 1. Aspects of multiculturalism in schools 
 2. Aspects of cultural diversity in delinquency. A critical assessment in relation to the two themes of crime and terrorism 

Of the two invited Thinkers, Tariq Modood (from the UK) has expertise in studying the phenomenon at a macro, ideational and symbolic level, whereas Frank Bovenkerk (from the Netherlands) has a more micro approach on an everyday, behavioural and interactional level. The UK has a lively and public debate on the theory of multiculturalism, whereas empirical social science research in the Netherlands has produced many insights into the practical side of the problem. The complementarity of their backgrounds and expertise should be suitable for the programme. 

Activities

 • January 16-20, 2017
  Fact finding week: meetings with members of Steering committee, Experts group and stakeholders. 
 • Friday March 17 and Saturday March 18, 2017 
  Focus groups: three sessions with stakeholders targeted each at one of the themes of study. 
 • Friday June 23, 2017 
  One-day final conference in Brussels: the end product of the programme with a presentation of the thinkers report, their findings and a discussion/conversation with scholars and stakeholders. 

Status 

 • Van 16 tot 18 januari 2017 vond de eerste Fact Finding plaats met site visits aan de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel.
  De gezamenlijke conceptnota die beide Denkers hadden uitgewerkt naar aanleiding van een eerste bijeenkomst met de Stuurgroep, vormde een belangrijk uitgangspunt tijdens die  gespreksrondes met Vlaamse onderzoekers uit diverse disciplines.
 • Van 17 tot 18 maart is de tweede Fact Finding gepland.
 • Op 23 juni 2017 is het Slotcongres gepland.
Denkers 
Tariq Modood

Professor Tariq Modood (1952, Pakistan) is is een Britse autoriteit inzake etnische minderheden. Hij is hoogleraar Sociologie aan de University of Bristol en oprichter van het "Research Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship".

Hij heeft een belangrijke expertise in het onderzoeken van multiculturaliteit op macroniveau en met betrekking tot ideologie en symboliek. In het Verenigid Koninkrijk is hij een belangrijke stem in het publieke debat omtrent multiculturaliteit. 

Frank Bovenkerk

Frank Bovenkerk is een Nederlands cultureel antropoloog en criminoloog. Hij is als professor emeritus verbonden aan het Willem Pompe Instituut, het criminologisch en strafrechtelijk instituut van de Universiteit Utrecht.

Sinds 2009 is hij bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies aan de FORUM Frank J. Buijs leerstoel van de Universiteit van Amsterdam.